Zadania Rady


Wrocławska Rada Seniorów została powołana celem reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Wrocław. W głównym nurcie zainteresowania Rady jest rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz aktywności najstarszych mieszkańców Wrocławia.
Rada współpracuje z Radą Miejską Wrocławia, Prezydentem Wrocławia. W skład rady weszli przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego, Rady Miejskiej Wrocławia oraz Prezydenta Wrocławia.

---

Wrocław od wielu lat realizuje koncepcję aktywnego starzenia się, która jest definiowana jako „proces umożliwiający zarówno jednostkom, jak i grupom społecznym zagospodarowanie ich potencjału z perspektywy całego życia, zachowania zarówno dobrostanu psychicznego i fizycznego, jak i aktywności zawodowej, społecznej oraz niezależności i samodzielności”.

Wykorzystanie wiedzy i potencjału osób starszych w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej realizowane jest we Wrocławiu m.in. w oparciu o misję i działania podejmowane przez Wrocławską Radę Seniorów (WRS). Przyjmując, że prognozowana sytuacja demograficzna – starzenie się społeczeństwa – jest procesem postępującym dynamicznie, podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych jawi się jako zadanie priorytetowe. Obserwowany współcześnie wzrost liczby osób starszych prowokuje do namysłu nad możliwymi sposobami spożytkowania zasobów intelektualnych i twórczych osób starszych. W związku z tym, że we Wrocławiu podejmowane są działania, których celem jest wypracowanie komplementarnej strategii w zakresie polityki senioralnej uwzględniającej złożoność problematyki gerontologicznej, a precyzyjnie potrzeb, możliwości i oczekiwań seniorów.

Wrocławska Rada Seniorów jest kontynuatorką działań dwóch poprzednich Rad. Doświadczenia Wrocławia w tym zakresie sięgają roku 2009, kiedy to Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia powołano jedną z pierwszych w Polsce Rad ds. Seniorów. Doświadczenia kolejnych Rad sprawiły, że Wrocław odwiedza wiele delegacji gmin, chcących czerpać inspiracje, wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami. Historia działalności Rady Seniorów we Wrocławiu I i II kadencji, przeniesiona wraz z doświadczeniami do nowej formuły, jest najlepszym przykładem sprawnej i przynoszącej wymierne korzyści współpracy Samorządu administracyjnego i Samorządu obywatelskiego.

Wzrost świadomości społecznej środowisk senioralnych, wyrażający się w ich aktywności w różnych obszarach, został zauważony przez władze Wrocławia, a jego skutkiem było powołanie w roku 2009 Wrocławskiej Rady do spraw Seniorów. Powołana Rada miała stać się „ciałem eksperckim”, dostarczającym Prezydentowi informacji na temat budowania strategii społecznej w odniesieniu do tego środowiska i podejmowania inicjatyw zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej miasta w taki sposób, by była ona przyjazna wszystkim pokoleniom. Członkami wspomnianej Rady zostali eksperci z różnych dziedzin, m.in. zdrowie, edukacja, legislacja, aktywizacja, pomoc społeczna i media.

Nadrzędnym celem powołania Wrocławskiej Rady ds. Seniorów* było zainicjowanie powstania takiego zespołu ekspertów, którego wiedza i doświadczenie przyczyniłyby się do poprawy jakości życia osób starszych zamieszkujących Wrocław. W zamyśle twórców Rada ds. Seniorów ma zatem za zadanie monitorowanie sytuacji wrocławskich seniorów – ich potrzeb i oczekiwań, a także przedstawianie propozycji działań i rekomendacji niezbędnych dla opracowania nowych podstaw polityki senioralnej.

Od wielu lat misją WRS jest opiniowanie, doradzanie i wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób starszych. W rezultacie prac WRS zaprojektowano lub/ i uruchomiono takie projekty jak: Wrocławskie Dni Seniora, Targi Senioralne, Forum Klubów Seniora, Wolontariat międzypokoleniowy, Gazetę senioralną, nagrodę Przyjaciel Seniorów, międzygeneracyjny program edukacyjny Miasto Pokoleń, konferencję naukową Dni Gerontologii, Wrocławskie Forum Senioralne, zrealizowano wiele programów społecznych na rzecz i z seniorami.

WRS opiniuje projekty aktów prawa miejscowego oraz projekty kampanii dotyczących środowiska osób starszych. Prowadzone jest poradnictwo dla seniorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierane są organizacje działające na rzecz seniorów, Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z przyjętą wizją Wrocławia – jako miasta pokoleń, przyjaznego osobom w każdym wieku, w tym seniorom. Inicjatywą, w którą zaangażowana jest Wrocławska Rada Seniorów, jest przystąpienie Wrocławia do elitarnej sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym (Uchwała WRS z dnia 30 maja w sprawie rekomendowania Wrocławia do sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym).  

* Nazwa Wrocławska Rada ds. Seniorów została zmieniona na nazwę Wrocławska Rada Seniorów.